Uniós projektek tervezése és megvalósítása
Uniós projektek tervezésével és megvalósításával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások teljes köre (projekttervezés, pályázatírás, előzetes és részletes megvalósíthatósági tanulmányok készítése, projektmenedzsment, monitorozás, értékelés, projektjavaslatok műszaki, gazdasági és pénzügyi vizsgálata);
TÁMOP kiemelt projekt minőségbiztosítása
Független minőségbiztosítói feladatok ellátása a "Szűrőprogramok országos kommunikációja" TÁMOP-6.1.3-08/1-2008-0002 azonosítójú kiemelt projektnél az Országos Tisztifőorvosi Hivatal megbízásából (2009. óta folyó megbízás).

TÁMOP kiemelt projekt megvalósíthatósági tanulmánya, tervezése és menedzselése
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség megbízásából a "TÁMOP 2.4.4 – 2.7.1. Az OMMF kapacitásainak fejlesztése a munkahelyi egészség és biztonság javítása, valamint a foglalkoztatás kifehérítése érdekében" című 3,75 MrdFt értékű kiemelt projekt tervezése, a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozásának irányítása, a megbízó támogatása a pro-jekt bírálati folyamatában, a támogatási szerződés megkötésében, valamint a projekt megvalósításának előkészítésében és kezdeti szakaszában (2008-2010).

ROP központi projekt szakmai monitorozása
A Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) Irányító Hatóság megbízása alapján monitoring tanácsadói feladatok ellátása a ROP 3.1.2. "A területfejlesztésben érintett intézmények és a civil szervezetek kapacitásépítése" és a ROP 3.4.2. "Régióspecifikus szakképzési és szakmai továbbképzési programok lebonyolítása" című (központi) projekteknél (2006-2008).

Előcsatlakozási projektek tervezése, menedzselése, monitorozása az egészségügyben
1999-2006. között projekttervezési, projektmenedzsment és monitorozási szolgáltatások nyújtása az Országos Tisztifőorvosi Hivatal részére EU támogatással megvalósuló intézményfejlesztési és beruházási projektekhez, amelyek az ÁNTSZ uniós követelményeknek való megfelelését segítik elő. A megbízás keretében tervezési és módszertani segítség nyújtása számos PHARE és Átmeneti Támogatás projekt tervezéséhez, amelyek közül néhány fontosabb:
 • Phare HU9910-01: A központi és regionális közegészségügyi laboratóriumok infrastruktúrájának fejlesztése; a kémiai biztonság megerősítése;
 • Phare HU0011: Az ÁNTSZ járványügyi felügyeleti tevékenysége és a támogató informatikai rendszer fejlesztése;
 • PHARE HU2002/000-180-02-03 A fertőző betegségekkel szembeni járványügyi biztonság fenntartása és fejlesz-tése Magyarországon;
 • EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus projekt: A lakossági szűrővizsgálatokat támogató információs rendszer korszerűsítése és bővítése;
 • ÁNTSZ által javasolt intézkedés a 2. Nemzeti Fejlesztési Tervhez: Közegészségügyi (munkahelyi egészség, ké-miai biztonság, élelmiszerbiztonság, sugáregészségügy, környezet-egészségügy) és járványügyi rendszer fejlesz-tése;
 • Az első olyan magyar twinning covenant kidolgozása, amely az EU-tól feltétel nélküli jóváhagyást kapott.

HEFOP kiemelt projektek minőségbiztosítása
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság megbízása alapján a program 2.1 és 3.1 intézkedésének véleményezése és értékelése (2004).

PHARE projekt vezetése
Projekt-igazgatói feladat ellátása a HU0101-02: "Az egészségügy finanszírozásának fejlesztése" című Phare projektben, amely felölelte a hét résztvevő intézmény között az érdekegyeztetési folyamat vezetését, valamint az informatikai koncepció és a 3,1 M€ költségvetésű informatikai rendszerfejlesztési tender feladattervének kidolgozását (2002).

PHARE twinning projekt tervezése
Részvétel HU03/SO01-TL: "Felkészülés az 1408/71 és 574/72/EEC tanácsi rendeletek megvalósítására" twinning projekt tervezésében (2002).

Vízügyi PHARE projekt tervezése
A Közlekedési és Vízügyi Minisztérium részére a Phare-2002 programban befogadott vízminőség kárelhárítási projekt terve-zése (2000-2001).

A 2000. év informatikai kezelésére irányuló (Y2K) projekt tervezése
Részvétel az egészségügyben az Y2K probléma megoldására szolgáló átfogó kontingencia terv megtervezésében és meg-valósításában, amelyet a Világbank finanszírozott (1999-2000).

Egészségügyi világbanki projekt menedzselése
1993-2000 között az Egészségügyi (korábban Népjóléti) Minisztérium világbanki programjában projekt menedzsment és beszerzési tanácsadói szolgáltatások nyújtása a Minisztérium Világbanki Programirodájának. Ezen belül:
 • stratégiai tanácsadás;
 • projekt tervek kidolgozása és karbantartása;
 • a pénzügyi tervezés irányítása;
 • a projekt megvalósulásának figyelemmel kísérése, rendszeres és eseti jelentések készítése a Világbank és a megbízó számára;
 • kapcsolattartás a megvalósító intézményekkel;
 • oktatás.

Nyugdíjbiztosítási világbanki projekt menedzselése
A PricewaterhouseCoopers (London) projektmenedzsment team keretében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyug-díjigazgatási és egészségbiztosítási világbanki projektjében projekt-tervezés és menedzsment, költségtervezés, valamint folyamat- és funkcióelemzési feladatok ellátása (1993-1999).

Komplex egészségügyi projekt tervezése
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megújítása projekt tervezése (1998).

Egészségügyi projekt tervezése és menedzselése
Modellértékű program kialakítása (az ún. kórház-átvilágítási program), amelyet a Népjóléti Minisztérium alkalmazott kórhá-zak és egyéb egészségügyi intézmények működési kérdéseinek vizsgálatára, beleértve a problémák feltárását és megfo-galmazását, tanácsadók kiválasztását és szerződtetését az intézmények átvilágítására és a problémák megoldására, vala-mint a tanácsadók munkájának ellenőrzését (1994-1995).